หน้าแรก PTT  
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
 
TH | ENG
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี
ความมั่นคงความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาชุมชนและสังคม
รายงานความยั่งยืน
 หน้าแรก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > การพัฒนาชุมชนและสังคม > การศึกษา > 5 ส.สู่เยาวชน   พิมพ์หน้านี้
 

5 ส.สู่เยาวชน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน(5 ส.โรงเรียน)

 
เพื่อเสริมสร้างวินัยให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศในอนาคต ปตท. ได้นำหลักการ 5 ส ซึ่งเป็นพื้นฐานของกิจกรรมด้าน
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม ที่ ปตท. ปฏิบัติอยู่ เข้าเผยแพร่ให้ความรู้และประยุกต์ใช้ให้เกิดผลแก่เยาวชน อาทิ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบการบริหารงานด้วย 5ส และชี้แจงหลักเกณฑ์กติกาการดำเนินโครงการฯ จัดงานวัน Big Cleaning Day ให้ทุกโรงเรียน พร้อมมอบ
อุปกรณ์ทำความสะอาด/ ถังขยะ ให้แก่โรงเรียน ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรม 5ส ของโรงเรียน จัดการสัมมนาคณะครูประจำปี โดยพา
ตัวแทนคณะครูของโรงเรียน เยี่ยมชมบริษัท และโรงเรียนที่ได้ดำเนินกิจกรรม 5ส นอกจากนั้น ปตท. ยังได้เสริมโครงการที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการสวนสมุนไพร ฯ ลฯ เพิ่มเติมอีกด้วย โดยเน้นโรงเรียนบริเวณรอบ
หน่วยงานของ ปตท. ทั่วประเทศ
 
สำหรับโรงเรียนที่มีศักยภาพในการนำหลัก 5 ส มาปฏิบัติได้อย่างดีเยี่ยม โดยชนะเลิศการประกวดโรงเรียน 5 ส ของ ปตท. เป็นเวลา
3 ปีซ้อน จะได้รับการสนับสนุนจาก ปตท. ให้จัดตั้งเป็น “ ศูนย์เผยแพร่ 5 ส โรงเรียน” ทั้งนี้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 – ปี พ.ศ. 2550
มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดตั้งเป็น “ศูนย์เผยแพร่ 5 ส โรงเรียน “ ดังนี้
 
1. โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล จ.ลำปาง ประจำภาคเหนือ ในปี 2541 - 2543 (เป็นแห่งแรก)
2. โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" จ.สระบุรี ประจำภาคกลาง ปี 2548
3. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2548
4. โรงเรียนวัดบ้านนา จ.ชลบุรี ประจำภาคตะวันออก ปี 2548
5. โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จ.สุราษฎร์ธานี ประจำภาคใต้ ปี 2549
6. โรงเรียนวัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ประจำภาคใต้ ปี 2550
7. โรงเรียนบ้านกาศเมฆ จ.ลำปาง ประจำภาคเหนือ ปี 2550
8. โรงเรียนสามัคคีรถไฟ จ.นครราชสีมา ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2550
 
Click on the photo to enlarge
5 ส.โรงเรียน 5 ส.โรงเรียน
5 ส.โรงเรียน 5 ส.โรงเรียน
5 ส.โรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
FAQ/ติดต่อสอบถาม
สมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์
PTT E-Mail
PTT Group Event Report